Terms & Conditions

1

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

2

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Natuurlijk Bewegen B.V. te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Op andere Natuurlijk Bewegen B.V. websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Website (de “inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

3

Natuurlijk Bewegen B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Natuurlijk Bewegen B.V. behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

4

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Natuurlijk Bewegen B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Natuurlijk Bewegen B.V. wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Website of de Inhoud, van de hand. Natuurlijk Bewegen B.V. geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Natuurlijk Bewegen B.V. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Natuurlijk Bewegen B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

5

In geen geval is Natuurlijk Bewegen B.V. aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Natuurlijk Bewegen B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Natuurlijk Bewegen B.V. in verband met de Website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

6

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Natuurlijk Bewegen B.V.. Natuurlijk Bewegen B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Natuurlijk Bewegen B.V. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Natuurlijk Bewegen B.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

7

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Natuurlijk Bewegen B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Bewegen B.V. is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

8

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Natuurlijk Bewegen B.V. worden. De Privacy Policy zoals opgenomen op deze website zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn.

9

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Natuurlijk Bewegen B.V. wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk makend is, van de hand.

10

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Natuurlijk Bewegen B.V. Privacy Policy

Meer informatie
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid